Szabályzat

„KÖVESSE A NYOMOKAT!” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Bevezető

Az Haberkorn Fairtool Kft. a www.haberkorn.hu és a shop.haberkorn.hu oldalakon nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A Nyereményjátékok szervezője a Haberkorn Fairtool Kft. (székhely / értesítési cím: 1106 Budapest, Tündérfürt utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-261599, adószám: 10814646-2-42, továbbiakban: „Szervező”).

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:
Weblap: https://www.haberkorn.hu/
Webáruház: shop.haberkorn.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/haberkornfairtool/
E-mail: haberkorn@haberkorn.hu

2. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett „Kövesse a nyomokat!” megnevezésű Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

3. A Nyereményjátékokban résztvevők köre

3.1. A játékban minden, a shop.haberkorn.hu webáruházban regisztrációval rendelkező vagy a játék időtartama alatt regisztráló üzleti ügyfél, továbbiakban Játékos, (adószámmal rendelkező jogi személy) részt vehet, aki a játék időtartama alatt az alábbi feltételeket teljesíti és vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak:

a.) Nyereményben részesül a nyereményjáték kezdetétől a nyereményjáték időtartama alatt (4.1) minden ötvenedik vásárló, aki legalább nettó 10 000 Ft. értékben ad le megrendelést a webáruházban;

b.) Nyereményben részesül, aki a játék időtartama (4.1) alatt vásárol először webáruházunkban akár új, akár meglévő regisztrációval és első leadott megrendelésének értéke legalább nettó 30.000 Ft. (új vásárlónak számít, aki több, mint 1 éve nem használta megrendelésre webáruházunkat);

c.) Nyereményben részesül azon 50 vásárló mindegyike, aki a 4.2 pontban meghatározott időszakokban a legnagyobb összértékben ad le megrendeléseket a shop.haberkorn.hu webáruházunkon keresztül.

d.) A főnyeremények sorsolásán részt vehet, aki legalább nettó 100.000 Ft. összértékben ad le megrendeléseket a shop.haberkorn.hu webáruházon keresztül a játék teljes időtartama alatt.

3.2. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói,illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói.

3.3. A promóció hatálya nem terjed ki az árukiadó automaták feltöltésére, melyek szintén a webáruházon keresztül bonyolódnak. Az ilyen tranzakciók a játékban nem vesznek részt.

3.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

a.) a Nyereményjáték(ok) menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

3.5. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.3. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.6. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

4. A „Kövesse a nyomokat!” nyereményjáték időtartama

4.1. 2021-05-01 0:00 – 2021-07-31 23:59
4.2. A havi nyertesek az alábbi időszakok összesítésével kerülnek kiválasztásra:
a.) 1. hónap: 2021-05-01 – 2021-05-31
b.) 2. hónap: 2021-06-01 – 2021-06-30
c.) 3. hónap: 2021-07-01 – 2021-07-31

5. A Nyereményjáték menete, nyeremények

5.1. Az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feltételek teljesítésével, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik a Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.

5.2. Nyeremény(ek):

a.) A 3.1.a.) pontnak megfelelő játékosok nyereménye:

• 1 db Xiaomi vezeték nélküli sztereó fülhallgató

b.) A 3.1.b.) pontnak megfelelő játékosok nyereménye:

• 1 db plüss kabalakutya (Szimat)

c.) A 3.1.c.) pontnak megfelelő játékosok nyereménye:

• 1 db plüss kabalakutya (Szimat)

d.) A 3.1.d.) pontnak megfelelő játékosok között a következő főnyeremények (továbbiakban: „Főnyeremény” vagy Főnyeremények”) kerülnek kisorsolásra:

• 1 db Apple iPad (2020) 10.2 32 Gb
• 1 db Xiaomi RedMi Note 9 Pro okostelefon
• 1 db JBL Charge 4 vízálló Bluetooth hangszóró

5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete

6.1. A főnyeremény(ek) sorsolása véletlenszerű sorsolással történik, amelynek alapja a Haberkorn Fairtool Kft. ügyviteli rendszeréből kinyert kimutatás.
a.) A nem Forint-ban (HUF) leadott megrendelések a napi középárfolyamon számított forintérték alapján vesznek részt a nyereményjátékban.

6.2. A nyerteseinek kiértesítése a nyeremény elérését követő héten történik.

6.3. A Főnyeremény(ek) kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén.

6.4. Sorsolás módja:

A RANDOM.ORG weboldalon 3 alkalommal generált 3 szám jelöli a promóciós időszak lekérdezését tartalmazó táblázat nyertes sorainak a sorszámát. Az első szám az iPad-ét, a második szám az okostelefonét, a harmadik szám a JBL hangszóró nyerteséét. A nyertesek kisorsolását követően azonos módszerrel és feltételekkel 3 pótnyertes is kisorsolásra kerül. Az Excel tábla sorai tartalmazzák a nyertesek egyedi vevőkódját.

A sorsolás időpontja: 2021. augusztus 04. 10.00 óra

A sorsolás helye: Haberkorn Fairtool Kft., Tündérfürt u. 3.
A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált felhasználók között három nyertes kerül kisorsolásra. A nyertesek értesítése a szervező által a regisztráció során megadott e-mail címen történik. A nyertesek nevei megtekinthetők lesznek a haberkorn.hu weboldalon. A nyereményeket postán juttatja el a Szervező a nyerteseknek.

6.5. A Szervező minden Nyeremény esetében a Nyereményjáték oldalán közzéteszi a Nyertes cégek, nevét, egyéni vállalkozó esetén monogramot, illetve közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 10 (azaz tíz) naptári napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot a Nyereménnyel összefüggésben, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertes szintén 10 (azaz tíz) naptári napon belül veheti fel a kapcsolatot a Nyereménnyel összefüggésben. (Jelen bekezdésben meghatározott határidő: „Jelentkezési határidő”)

A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a Jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.6. A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) a Jelentkezési határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el.

6.7. A Nyeremény(ek) - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – a Nyertes (Pótnyertes) általi jelentkezéstől számított 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.8. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

6.9. Szervező jogosult a Nyertesek nevét és lakóhelyük településének nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon.

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.2. A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve, ha a Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

8. Személyes adatok kezelése

8.1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot a Haberkorn Fairtool Kft. adatvédelmi szabályzata tartalmazza, mely az alábbi címen érhető el: www.haberkorn.hu/adatvedelem/

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

9.4. A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban